Tapu Kadastro

Tapu Nedir?

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna tapu senedi de denmektedir. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir. İtamat (güven) anlamına gelen ve Türkçe bir kelime olan (tapuk) kelimesinden türetilmiştir.

Kadastro ne demektir ?

Kadastro; taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarıdır. Bir başka deyişle kadastro , tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür 

 

Kadastro kimler tarafından ve neden yapılır ?

Kadastro Hizmetleri, 3402 sayılı kanun gereğince Kadastro müdürlükleri bünyesinde devlet memuru olarak görev yapan Kadastro Teknisyenleri ve kadastrosu yapılacak çalışma alanı içinde köy derneği veya belediye meclisince seçilen en az 3 bilirkişi ve muhtardan oluşan ekip tarafından yapılır  

Kadastronun Amacı nedir?

Kadastronun Amacı ; Tapu sicilini oluşturarak ülkemizin kadastral topoğrafik haritasını oluşturup, taşınmaz mal mülkiyetinin tespiti ile tapusuz arazileri tapuya bağlamak ve eski tapulu olanların tapularını haritaya bağlayarak yenileyip, taşınmaz mal mülkiyetini devlet güvencesine ve kayıt altına almaktır  

Eski tapu belgeleri ile kadastro sonucu verilen tapu senetleri arasında ne fark vardır ?

Eski tapu kayıtları genel olarak harita veya plana bağlı olmayıp, sınırları, mevki ve hudutlarında bulunan taşınmazlar la belirlenebilecek bilgileri içeren kayıtlardı. Oysa Kadastro sonucu tanzim edilen tapu kayıtları,  ölçekli haritalara ve aynı zamanda memleket koordinat sistemine göre her kırık noktasının koordinatları ölçü ve hesap sonucunda belirlenen sayısal sisteme dayalı olup ihtilaf veya yer tespitleri esnasında Yönetmelikler çerçevesinde kesin olarak arz üzerinde sınırları belirlenebilecek nitelikte kayıtlardır. Bunun dışında  Kadastro çalışmalarından sonra eski tapu kayıtları işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bunlara dayanarak tapu sicil müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmaz. ve Kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra bu tapu kayıtlarına dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz 

Çalışma alanı sınırı ne demektir ? idari sınırdan farkı nedir ?

Kadastro bölgesindeki  her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri kadastro çalışma alanını teşkil eder. Bu alanı belirlemek için 3402 sayılı yasa uyarınca yapılan çalışmalar sonucunda kesinleşen sınır, köy veya mahallenin çalıma alanı sınırıdır. İdari sınır değildir. Sınır belirleme işlemi önce kadastro ekibince yapılır ve belirlenen bu sınıra varsa itiraz,  tebliğ ve ilan tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde kadastro müdürlüğü nezdinde yapılır. Kadastro müdürü gerekmiyorsa zeminde inceleme yapmadan yedi gün içinde evrak üzerinde karar verir. Kadastro müdürü tarafından belirlenen sınır, ilgililere tebliğ edildikten sonra varsa yedi gün içinde  kadastro mahkemesi nezdinde itiraz edilir. Kadastro mahkemesi bu itirazı duruşma yapmaksızın15 gün içinde karara bağlar ve verilen karar nihaidir, temyize dahi tabi değildir. Oysa idari sınır, köy kanunu hükümleri gereğince belirlenir ve/veya değiştirilir. Ayrıca idari sınırı belirleyecek makam kadastro ekibi, kadastro müdürü veya kadastro hakimi olmayıp mülki idaredir ve idari sınırla  ilgili davalar kadastro mahkemelerinde değil , genel mahkemelerde görülmektedir ve temyizi kabildir. Kadastro çalışmalarına başlandığında çalışma alanı sınırının halk tarafından idari sınır olarak algılanması ve diretmeler hem gereksiz yere zaman kaybı ve hem de bitişik köyler arasında gereksiz sorunların başlamasına neden olmaktadır

Her isteyen, taşınmazına kadastro yaptırabilir mi ? Kadastrosu yapılacak alanlar nasıl belirlenir ?

İsteğe bağlı Kadastro işlemleri ücrete tabi olup bir kısım koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu koşullar ; kadastrosunun yapılması talep edilen taşınmazın bulunduğu bölgede kadastro çalışmalarının başlamış olması, kadastro talebinin yatırım amaçlı olması ve birden fazla adayı kapsıyor olması ve ilgililerince tüm kadastro giderlerinin TKGM Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Genel uygulamada  Kadastrosu yapılacak alanlar,  çalışma alanı olarak tabir edilen yerlerde kadastro bölgesi bazında belirli bir sıra ve TKGM onayı ile yıllık çalışma programına alınmasıyla her yılın ilk ayında belirlenir ve çalışma bitiminde düşük oran ve miktarlarla harç tahakkuk ettirilir.